Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil 20mg Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil kaufen Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis cialis 20mg Kamagra kaufen in Deutschland Kamagra bestellen online kamagra kaufen KAMAGRA ORIGINAL Deutsch Online Store: diskrete Lsung fr Erektionsstrungen: Kamagra (Generic Viagra), Apcalis (Cialis) - zuendstoff.at kamagra original Acquisto Kamagra prezzo basso 50/100mg online in Italia, Kamagra Italia kamagra italia Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra prezzo

Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra generico Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo vardenafil preo Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra preo Levitra Infarmed,Levitra Preo Infarmed,Levitra Preo levitra infarmed Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg preo Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma Cialis preo Cialis Infarmed,Cialis Infarmed Preo,Cialis Bula Infarmed cialis infarmed

امید - امید - کتاب http://omied.de Mon, 01 Mar 2021 03:11:09 +0000 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir چپِ در انقیادِ سرمایه و کاپیتالِ مارکس http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1603:2015-11-20-01-51-34&Itemid=289 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1603:2015-11-20-01-51-34&Itemid=289

از این رو انتظار می‌رود تا خواننده با کلیاتی از مباحث مربوط به اقتصاد سیاسی آشنایی ابتدایی داشته باشد. به همین منظور فرض بر این است که خواننده پیش از مطالعه‌ی مجموعه‌ی حاضر کتاب مختصر اما به غایت مفید "عملکرد سیستم سرمایه‌داری" اثر پی‌یر ژاله، ترجمه‌ی خ. خسرو (برای فهم آسانتر متن "نقد پرولتری ...") و همچنین کتاب " امپریالیسم به مثابه‌ی بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری"( برای فهم آسان‌تر متن" امپریالیسم به زبان مادری") اثر لنین را مطالعه نموده باشد. همچنین لازم به ذکر است که متن "روابط تولیدی و روابط توزیعی" ترجمه‌ای از یکی از فصول جلد سوم "سرمایه" اثر کارل مارکس می‌باشد که به واسطه‌ی اهمیت بسیارش در ارتباط با بحث‌های حاضر برای اولین بار ترجمه و به این مجموعه پیوست گردیده‌است.

(برای دریافت کتاب روی تصویر کلیک کنید)

]]>
b.shafigh@yandex.com (Super User) امید: کتاب Fri, 20 Nov 2015 01:44:16 +0000
از اسناد کمینترن: دربارۀ سازمانهای کارگری http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1515:2015-05-12-14-25-13&Itemid=289 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1515:2015-05-12-14-25-13&Itemid=289

 

توضیح سایت:

کتابی که در دست دارید حاوی مجموعه ای با ارزش از اسناد جنبش کمونیستی درباره سازمانهای کارگری، از شورا تا سندیکا و از کمیته های کارگاهی تا تعاونی ها، و رابطه این سازمانهای کارگری با حزب کمونیستی پرولتاریا است. بیشترین تمرکز اسناد، همانگونه که از نام کتاب بر می آید، بر دوران بلاواسطۀ پس از انقلاب اکتبر و تشکیل انترناسیونال کمونیستی است. از دورانهای دیگر تنها یک سند از انترناسیونال اول، تلخیصی از قطعنامه کنفرانس لندن انجمن بین المللی کارگران و دو نوشته کوتاه از کارل مارکس در این مجموعه قرار گرفته اند. دو سند مربوط به انترناسیونال اول و کنفرانس لندن نیز در واقع متعلق به کارل مارکس است.

دو دوره مورد اشاره در مجموع از نظر تاریخی کاملا با هم متفاوتند. نخستین دوره مورد اشاره در اسناد، دوران آغازین شکلگیری سازمانیابی کمونیستی نوین متکی بر درک علمی-تاریخی از سوسیالیسم (در تمایز با کمونیسم های فرقه ای و سوسیالیسم های غیر پرولتری پیشین) را در بر میگیرد و دومین دوره، دروانی را که جهان در تب و تاب انقلاب اکتبر و تلاطمات تاریخی تعیین کننده ای در مجموعه ای از پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری به سر می برد و پرولتاریای کمونیست در همه جا به یک طرف اصلی منازعات اجتماعی بدل شده است. این دوران بروز حادترین اشکال مبارزه طبقاتی است. از این نقطه نظر، هر دو دوره در تمایز آشکار با دوران کنونی قرار دارند که مشخصۀ اصلی آن فقدان حضور جنبش کمونیستی پرولتاریا در جدالهای اجتماعی است. همۀ آنچه که در اسناد مورد بحث قرار می گیرند، در شرایط امروز از معانی کاملا متفاوتی برخوردارند. این بیش از همه در مورد مفهوم حزب کمونیست مصداق دارد که امروز نه تنها تداعی کننده همان مناسبات طبقاتی دوران تنظیم اسناد این مجموعه و نقش پرولتاریای کمونیست سازمان یافته نیست، بلکه مفهومی مسخ شده است که در درجۀ اول سازمانی بیرون از پرولتاریا و در مقابل آن را تداعی می کند. پیش فرض حزب کمونیستی که در تمام مجموعه اسناد حاضر بدان پرداخته می شود بر وجود پرولتاریای سازمان یافته استوار است، در حالی که در دوران ما پیش فرض احزاب و دسته بندیهای منتسب به کمونیسم بر فقدان چنین پرولتاریای سازمان یافته ای قرار گرفته است. حزب کمونیستی که در مجموعه اسناد حاضر بدان پرداخته می شود ابزار رهائی خود پرولتاریا است؛ احزاب "کمونیست" دوران ما در بهترین حالت منجیان پرولتاریا و در حالت متداول ابزار خرده بورژوازی برای ممانعت از سازمانیابی پرولتاریا هستند.

روشن است که در چنین شرایط متفاوتی صحبتی از بکارگیری تاکتیکها و سیاستهای مندرج در اسناد این مجموعه نمی تواند در میان باشد. با این حال آنچه این مجموعه اسناد را برای دوران کاملا متفاوت امروز به مجموعه ای بسیار با ارزش بدل می کند، تأکید این اسناد بر پایه ای ترین اصل سازماندهی کمونیستی در دو دوره مختلف از مبارزه طبقاتی است. اصلی که امروز نیز به همان میزان پایه سازماندهی کمونیستی است که در دوران تدوین این اسناد بود: مبارزه مداوم برای تأمین وسیع ترین وحدت طبقاتی کارگران با افق همیشگی دستیابی به "هدف نهائی جنبش سیاسی طبقۀ کارگر، تصرف قدرت سیاسی". و در همین رابطه است که حزب به عنوان ابزار رهائی پرولتاریا در مرکز تمامی مباحثات این مجموعه قرار می گیرد که موضوع آنها پرداختن به اشکال متنوع سازمان یابی طبقه کارگر است. حقیقتی که در دوران تدوین این اسناد به همان اندازه معتبر بود که امروز: "تشکل پرولتاریا در حزب سیاسی اش برای تضمین پیروزی انقلاب اجتماعی و هدف نهائی آن – نابودی طبقات – ضروری است".

 

جا دارد که از زحمات رفقائی که به باز نشر این مجموعه پرداخته اند قدردانی به عمل آید. این مجموعه مدتی قبل برای انتشار به دست ما رسیده بود. از تأخیر در بابت این انتشار پوزش میخواهیم.

 

تحریریه امید

 

از اسناد کمینترن: درباره سازمانهای کارگری

]]>
امید: کتاب Tue, 12 May 2015 14:19:52 +0000
فاشیسم، مفر جامعۀ سرمایه داری از بحران (کتاب) http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1464:2015-02-06-16-25-07&Itemid=289 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1464:2015-02-06-16-25-07&Itemid=289

 

توضیح سایت:

کتابی که در دست دارید از کارهای مطرح و با نفوذ در ادبیات سیاسی آلمان در تحلیل پدیده فاشیسم به شمار می آید. راینهارد کونل (2014-1930)، متولد چکسلواکی، یکی از برجسته ترین نمایندگان مکتب معروف به "مکتب ماربورگ" در آلمان از دهه های هفتاد به بعد قرن بیستم به شمار می آید. مکتب ماربورگ، یا مکتب علوم سیاسی ماربورگ، در سالهای دهه 50 قرن بیستم حول کار ولفگانگ ابندروت، نظریه پرداز معروف سوسیال دمکراسی آلمان و استاد دانشگاه ماربورگ در ایالت هسن، شکل گرفت. پیش از آن و در اوایل قرن بیستم نیز مکتبی در همین شهر ماربورگ و معروف به "مکتب ماربورگ" شکل گرفته بود که مکتبی فلسفی بود و از نئو کانتی ها تشکیل می شد. به همین دلیل برای متمایز نمودن مکتب متأخر ماربورگ در علوم سیاسی، برخی از نویسندگان از آن به عنوان "مکتب ابندروت" و یا "مکتب علوم سیاسی ماربورگ" نیز نام می برند.

پس از بازنشستگی ابندروت و تحت نفوذ برخی شاگردان وی در مکتب ماربورگ از قبیل فرانک دپه و گئورگ فولبرت، و نزدیکی آنان با حزب کمونیست آلمان، این مکتب هر چه بیشتر به سمت نوعی ارتدکسی مارکسیستی گرایش یافت و در پیوند عمیق تری با گرایشات چپ درون جنبش اتحادیه ای آلمان قرار گرفت. محصول این جهتگیری افزایش نفوذ مکتب ماربورگ در جنبش کارگری آلمان و بویژه در میان بخشهای چپ تر اتحادیه های کارگری آلمان، از قبیل اتحادیه فلز، اتحادیه خدمات عمومی و حمل و نقل و اتحادیه آموزش و پرورش بود. خود راینهارد کونل نیز در اتحادیه آموزش و پرورش Gewerkschaft der Erziehung und Wissenschaften (GEW) عضویت داشت.

کونل که در رشته تاریخ تحصیل کرده بود، تمرکز کار خود را بر بررسی و تحقیق پیرامون ناسنیونال سوسیالیسم یا نازیسم در آلمان قرار داده بود. تئوری فاشیسم کونل تأثیر به سزایی در بررسی ها و مطالعات مربوط به فاشیسم در آلمان از خود به جا گذاشت. از جمله کیرستن کناک در نگارش کتاب خویش که به تحقیق پیرامون نظام آموزشی دوران نازیسم و نقش مدارس کمکی در تعلیم و تربیت نازیستی اختصاص دارد، با رجوع به تئوری فاشیسم کونل به بررسی موضوع می پردازد. وی در بخشی از کتاب محورهای اصلی تئوری فاشیسم کونل را به اختصار چنین توضیح می دهد:

«تئوری فاشیسم راینهارد کونل حاوی عناصر ساختاری اجتماعی، ایدئولوژیک، سازمانی، سیاسی، متدیک، کارکردی و جامعه شناسانه است.

1-      منشأ اجتماعی جنبش فاشیستی اکثرا از میان قشرهای میانی جامعۀ بورژوائی است که در معرض تهدید بحران و سقوط اجتماعی قرار گرفته اند.

2-      ایدئولوژی فاشیسم از قطعاتی از ناسیونالیسم افراطی و آنتی مارکسیسم، اقتدارگرائی و میلیتاریسم و قوم محوری و همچنین عناصری ضد سرمایه داری و شبه سوسیالیستی شکل میگیرد.

3-      ساختار سازمانی بیش از هر چیز بر پرنسیپ رهبر متکی است و اغلب از انجمنهای شبه نظامی شکل میگرد.

4-      جهتگیری سیاسی قبل از هر چیز دست زدن به اقدام تروریستی بر علیه چپ است.

5-      روش سیادت سیاسی حاوی عناصری از در هم شکستن جنبش کارگری با ابزارهای تروریستی و حبس و قتل رهبران این جنبش، نابودی دمکراسی بورژوائی و حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی و همچنین سرکوب هر نوع اپوزیسیون است.

6-      از نظر اجتماعی فاشیسم حاوی انقیاد کامل مزدبگیران تحت فرمان صاحبان سرمایه ها و زمینداران، گرایش به ادغام گروههای رهبری کننده صنایع و بانکها، ارتش و کارمندان عالیرتبه بوروکراسی در گروه رهبری حزب فاشیستی به سمت شکل دادن به یک الیگارشی تازه است.

7-      دلایل جامعه شناسانه حمایت فعال از فاشیستها توسط طبقۀ متوسط بیش از هر چیز در دکلاسه شدن طبقۀ متوسط است که از این طریق در آرزوی اشکال اجتماعی پیشا صنعتی، پیشا سرمایه داری و توسط مناسبات کشاورزی-خرده کاسبی رقم خورده خود را بیان می کند. نوعی صف بندی در مقابل طبقۀ کارگر و سرمایه بزرگ؛ آرزوی یک "دولت نیرومند" که به حفاظت از موقعیت تهدید شده اجتماعی وی بپردازد؛ تبیین هویت خویش با "ملت" که می تواند حس امنیت و خود ارج گذاری را القا کند.»

بررسی کونل البته به این محورهای اساسی محدود نمی ماند و مؤلفه های دیگری از جمله چگونگی واکنش طبقه کارگر در مقابل فاشیسم را نیز در بر میگیرد. کونل در بررسی فاشیسم روشی متفاوت را به کار میگیرد که هم با کار دیمتریف و هم با کارهای مارکسیستی نظریه پردازانی مثل گرامشی و تالهایمر و تروتسکی متفاوت است. شاید بتوان یک نقطه ضعف در بررسی کونل را در گرایش جامعه شناسانه وی دانست. با این حال وجه مشترک همۀ این بررسی ها و اهمیت امروزی مرور مجدد این نظریه ها در آن است که تمام این بررسی ها با تأکید بر ارتباط درونی بین سرمایه داری و فاشیسم در تقابل با تبیینهای لیبرالی از فاشیسم قرار دارند که این پدیدۀ هولناک و فرزند خلف مناسبات جبارانه و قاهرانه سرمایه داری را به واکنش توده عوام و به سوسیالیسم نسبت می دهند.

با تشکر از مسئولین اقدام به بازتکثیر نشر الکترونیکی کتاب حاضر.

تحریریه امید

 

فاشیسم، مفر جامعۀ سرمایه داری از بحران

 

]]>
امید: کتاب Fri, 06 Feb 2015 16:12:36 +0000
زنده باد کمونیسم- اسناد مباحثات درونی حزب کمونیست کارگری ایران (آوریل 1999) http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1254:1999&Itemid=289 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1254:1999&Itemid=289

 

زنده باد کمونیسم

 

اسناد مباحثات درونی حزب کمونیست کارگری ایران (آوریل 1999)

 

hkk-debates-1999-logo

]]>
امید: کتاب Tue, 04 Mar 2014 16:07:24 +0000
تاریخ کمون پاریس http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1217:2013-11-20-14-20-54&Itemid=289 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1217:2013-11-20-14-20-54&Itemid=289

 

اولیویر لیساگاره

ترجمه: بیژن هیرمن پور

ویرایش: عباس فرد

 

commune-cover

 

 

]]>
امید: کتاب Wed, 20 Nov 2013 14:15:33 +0000
روبسپیر و انقلاب فرانسه http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1215:2013-11-09-22-59-04&Itemid=289 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1215:2013-11-09-22-59-04&Itemid=289

 

 ترجمه و تألیف: بیژن هیرمن پور

ویرایش: عباس فرد

 

robespierre

]]>
امید: کتاب Sat, 09 Nov 2013 22:56:56 +0000
موتسارت، پیش درآمدی بر انقلاب http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1196:2013-07-22-16-34-53&Itemid=289 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1196:2013-07-22-16-34-53&Itemid=289

 

اثری از پل مک گر

ترجمه: کا- الف

ویراستار: عباس فرد

 

Motzart

 

 

]]>
b.shafigh@yandex.com (Super User) امید: کتاب Mon, 22 Jul 2013 16:27:16 +0000