Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil 20mg Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil kaufen Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis cialis 20mg Kamagra kaufen in Deutschland Kamagra bestellen online kamagra kaufen KAMAGRA ORIGINAL Deutsch Online Store: diskrete Lsung fr Erektionsstrungen: Kamagra (Generic Viagra), Apcalis (Cialis) - zuendstoff.at kamagra original Acquisto Kamagra prezzo basso 50/100mg online in Italia, Kamagra Italia kamagra italia Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra prezzo

Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra generico Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo vardenafil preo Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra preo Levitra Infarmed,Levitra Preo Infarmed,Levitra Preo levitra infarmed Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg preo Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma Cialis preo Cialis Infarmed,Cialis Infarmed Preo,Cialis Bula Infarmed cialis infarmed

امید - اطلاعیه درباره تجدید سازمان صندوق همیاری کارگری
Print this page

اطلاعیه درباره تجدید سازمان صندوق همیاری کارگری

هدف تعریف شده و اعلام شدۀ صندوق تلاش در جهت فائق آمدن بر ابهامات و شکافهایی بود که در درون و حاشیه جنبش کارگری به مانعی جدی بر سر راه سازمانیابی گسترده و توده ای کارگران تبدیل شده بودند. ابهامات و شکافهایی که گر چه ریشه در خط و مشی های سیاسی و راهکارهای متفاوت در سازمانیابی جنبش کارگری داشتند، اما با طرح مسأله تأمین نیازهای مالی جنبش به مسأله ای مورد مناقشه و منازعه، عملا به ایجاد فضایی از بی اعتمادی در درون فعالین جنبش کارگری منجر شده و امر تأمین نیازهای مالی جنبش را به فعالیتی غیر شفاف، لابی ایستی و فرقه گرایانه تقلیل داده و به نوبه خود در راه ایجاد الیتی از فعالین در درون جنبش عمل می کردند. الیتی که بسته به دوری و نزدیکی به مواضع سیاسی این یا آن جریان، به غیر شفاف ترین وجهی مورد حمایت مالی قرار گرفته و عملا به تقابل با جریانات دیگر درون جنبش کارگری کشیده می شدند. تشکیل صندوق تلاشی خوش بینانه بود برای فائق آمدن بر این وضعیت.

اصول حاکم بر فعالیت صندوق از ابتدا بر سه محور تعریف شدند: نخست تقویت همه و هر گونه تلاش برای سازماندهی جنبش مستقل کارگری صرفنظر از اختلاف نظرات در زمینه چگونگی سازمانیابی، دوم ایجاد حداکثر شفافیت ممکن در شرایط فقدان آزادیهای فعالیت کارگری و سوم سازماندهی کمک و همیاری بر مبنای طبقاتی و از درون طبقه برای فعالین طبقه. صندوق در هر سه زمینه تا حد ممکن به تعهدات خود عمل کرد. به عنوان صندوقی برای کلیه فعالین جنبش کارگری، صندوق همه فعالین کارگری و گروهبندیهای مدعی فعالیت کارگری را صرفنظر از گرایش سیاسی و ایدئولوژیکشان مخاطب قرار داد، با انتشار ماهانه گزارش دریافت کمکهای مالی حداقل لازمی از شفافیت در زمینه دریافت کمکهای مالی را تأمین نموده و در حد امکان همیاران را در جریان کلیات فعالیت خویش قرار داد و سرانجام با متمرکز کردن امر همیاری بر اشخاص حقیقی و ارائه تصویری روشن از مجموعه همیاران صندوق، عملا در جهت تحقق هدف همیاری درون طبقاتی گام برداشت.

امروز، پس از قریب دو سال فعالیت، می توانیم ادعا داشته باشیم که صندوق و همۀ همیاران آن سهمی هر چند ناچیز در پیشبرد جنبش ایفا کرده و در مواردی به رفع تنگناهای مربوط به فعالیت درون جنبش در داخل ایران یاری رسانده اند. این ارزیابی اما هنگامی کامل تر می شود که دو دوره مختلف فعالیت صندوق در نظر گرفته شود. دورۀ اول دوره ای است که هنوز تب و تاب سازماندهی درون جنبش کارگری به طور مشهودی قابل لمس بود. تشکلها و نهادهای کارگری داخل کشور، چه تشکلهای سندیکائی و چه تشکلهایی که بیرون از محیط کار و با داعیه سازمانیابی کارگران مشغول فعالیت بودند، نشانه های بارزی از تلاش برای سازمانیابی را به نمایش می گذاشتند. صرفنظر از موقعیت و پاسخهای متفاوت هر یک از این نهادها و میزان تأثیر واقعی آنان در درون طبقه، یک مشخصه برجسته فعالیت در این دوران را اتکای صوری به خودباوری در همۀ تشکلهای مربوط به جنبش کارگری تشکیل می داد. این اتکا به خود باوری بیش از هر چیز در این نمودار می شد که تشکلهای کارگری در چهارچوبهایی مستقل به تبیین فعالیت خویش می پرداختند. حتی هجوم ایدولوژیک جنبش سبز نیز نتوانسته بود در این دوره این چهارچوبهای مستقل را به تمامی محو کند. صندوق نیز بر متن همین شرایط و برای تقویت همین استقلال شکل گرفته بود. موفقیت آمیزترین دوره فعالیت صندوق نیز به همین دوران مربوط است.

دوران دوم فعالیت صندوق اما از یک سو مصادف است با دوره فروکش کردن کنش طبقاتی برای سازمانیابی بر بستر مستقل طبقاتی در داخل کشور و از سوی دیگر با تغییرات عمیق سیاسی و ایدئولوژیک در عرصه جهانی و منطقه ای در اثر آغاز جنبش نان و آزادی در جهان عرب. در داخل کشور نتایج شکست میدانی جنبش سبز گریبان تشکلهای مدعی فعالیت در جنبش کارگری را گرفت و به تغییری در افقهای این فعالین انجامید. این تغییر در سه جهت خود را به نمایش گذاشت.

نخست به موجی از خروج بخشی از فعالین مدعی جنبش کارگری از کشور انجامید. واقعیتی که علیرغم ادبیات به ظاهر متفاوت، در هم تنیدگی افق فکری این دسته از فعالین را با چشم اندازهای جنبش سبز روشن می کرد. با فروکش کردن میدانی جنبش سبز، نظریه عدم امکان سازمانیابی نزد این فعالین نیز برجسته تر گردید و به خروج آنان از کشور منجر شد. این خروج از کشور عملا به معنای واگذاری امکان سازمانیابی مستقل کارگری و منوط کردن آن به تغییرات سیاسی ماکرو در جدال بین بورژوازی غرب و اپوزیسیون پروغربی و رژیم جمهوری اسلامی بود.

دوم به موجی از سکوت و انفعال و ایجاد حالت انتظار در تشکلهای کارگری واقعی انجامید. این سکوت و انفعال بیش از همه خود را در فروکش کردن فعالیتهای سندیکاهای واحد و هفت تپه نشان داد.

و بالاخره سوم این که در میان تشکلهایی که کماکان به فعالیت خویش ادامه دادند، هر چه بیشتر نشانه های پیوستن به افق "دمکراتیک" نیروهای شاکله جنبش سبز را مسلط کرد. چه آن دسته از نیروهایی که با روآوری به فعالیت مخفی عملا به صف مبارزه سرنگونی طلبان پیوستند و چه آن دسته از نیروهایی که چشم اندازهای پیشروی جنبش را عملا به احیاء مجدد اصلاح طلبان گره زده و با عقب نشینی به مواضع صنفی و قانونگرایانه از موضع بخشی از بورژوازی به مبارزه طبقاتی رو کردند. هر چه بیشتر مشخص گردید که بخشهایی از تشکلهای مدعی نمایندگی جنبش کارگری بیش از آنکه به افقها و چشم اندازهای طبقاتی کارگران تعلق داشته باشند، تشکلهای خرده بورژوایی نایب طبقه کارگر بودند.

همۀ این تغییرات در شرایطی واقع می شد که در نتیجه پس زلزله های بحران اقتصادی جهانی سالهای 2009/2008 و با خیزش جنبش نان و آزادی در جهان عرب، مسأله طبقاتی بیش از هر زمان دیگری در سی سال اخیر در دستور کار قرار گرفت. در مصر اتحادیه های کارگری با طرح خواست محدود کردن "حداکثر درآمدها" یکی از مهم ترین مؤلفه های سیاست کموناردهای پاریس را مجددا به میان کشیدند و در قلب جهان پیشرفته سرمایه داری، از ویسکانسین تا مادرید و آتن، جوانه های رو به رشد جنبشی طبقاتی در میان کارگران نمودار گردید. در حالی که عقربه های سیاسی جهان به سمت طرح مسأله طبقاتی حرکت می کند، در تشکلهای یدک کش عنوان تشکل کارگری در ایران عقبگردی محسوس قابل مشاهده است. تک نشانه های طرح این افق طبقاتی مستقل در جنبش کارگری اصیل و طبقاتی در ایران نیز عملا فروکش کرده و اکنون در حالت ضعف به سر می برند.

همۀ این عوامل نمی توانستند بر کار صندوق همیاری کارگری نیز بی تأثیر بمانند. صندوق برای تقویت استقلال طبقاتی کارگران شکل گرفت و این استقلال امروز بیش از هر زمان دیگری در گرو یک سیاست طبقاتی عملی، سنجیده، به دور از شعارپردازی، سازمانگرانه و رادیکال با جهتگیری سوسیالیستی است. در حالی که در غالب تشکلهای کارگری ایران و یا نهادهای مدعی سازماندهی کارگران، یا جهتگیری طبقاتی به کلی غایب است، یا به امر صنفی محدود می شود و یا در لفافه عبارت پردازی سوسیالیستی بر موج جنبش "دمکراسی طلبی" اتکا دارد.

بر این اساس، نیاز به تجدید نظر در مبانی و روش فعالیت صندوق همیاری کارگری از مدتی قبل در میان بنیانگذاران صندوق مورد بحث قرار گرفت. بر اساس این مباحثات صندوق همیاری کارگری تغییرات زیر را در نحوۀ فعالیت خویش وارد خواهد کرد:

  1. صندوق خود را متعهد به همیاری با آن دسته از فعالیتهایی در درون جنبش کارگری می داند که بر مبنای افق طبقاتی مستقل و با جهتگیری سوسیالیستی روشن انجام پذیرند. این جهتگیری سوسیالیستی در درجه اول نه به معنای اعلام بی وقفه و مداوم شعارهای سوسیالیستی عام، بلکه به معنای برداشتن گامهای عملی ای است که هم از یک سو در برگیرنده منافع توده های هر چه وسیعتری از کارگران و هم از سوی دیگر متضمن تشدید تضادهای درون سرمایه داری باشند. روآوری به عمل مستقیم کارگری و برجسته کردن امر طبقاتی به عنوان محور اتحاد طبقه کارگر و سایر محرومان جامعه در ادبیات و کنش فعالین کارگری یک شاخص اصلی و تعیین کننده این جهتگیری است.

  2. تقابل با آلترناتیوهای "دمکراتیک" در جهان امروز یک شرط پایه ای تأمین استقلال طبقاتی کارگران است. معنای واقعی آلترناتیو دمکراتیک چیزی به جز آلترناتیو تسلط بازار آزاد نیست.

  3. نقد دولت مسلط بر جامعه ایران نمی تواند و نباید با دستگاه مفاهیمی صورت بگیرد که راست ترین جناحهای بورژوازی بازار آزادی در اختیار جامعه قرار می دهند. حمله به "بی کفایتی" دولت در زمینه های اقتصادی، مخالفت با واردات و تأکید بر حمایت از تولیدات داخلی، تبلیغ پیرامون گسترش بی ضابطه دولت، مخالفت با سیاستهای انبساطی پولی دولت، اشاعه خرافاتی تحت عنوان "سرمایه داری انگلی" و تمجید از پیشرفت صنعتی، همه و همه ابزارهای شناخته شده لیبرالیسم هار بازار آزادی در تقابل با دولتگرائی بورژوائی اند. تشکلی که به نام کارگران و برای احقاق حقوق کارگران به این ابزارها متوسل می شود، در بهترین حالت استقلال طبقاتی کارگران را قربانی منافع لحظه ای آنان می کند.

  4. در جهان تغییر یافته امروز، در جهانی که طبقه کارگر در گوشه های مختلفی از آن تعرض به بنیادهای سرمایه داری را در دستور کار خود گذاشته است، صندوق همیاری کارگری باید به مراتب بیش از دوره تاکنونی فعالیت خویش بر تعلق جهانی فعالیت طبقاتی تأکید نموده و در اختصاص عملی امکانات – ولو ناچیز – خویش به چنین جنبشهایی تلاش نماید.

بر اساس این ملاحظات، هیأت امناء صندوق با تجدید نظر در سبک کار و اولویتهای صندوق همیاری اعلام می کند که:

اول: کار گزارشدهی علنی صندوق همچنان که در چند ماهۀ گذشته واقع شده است، برای دوره ای متوقف خواهد ماند. صندوق همیاری بیش از آنچه که تاکنون مبنای کار خود را بر اعتماد قرار داده و شفافیت را صراحتا تابعی از شرایط سیاسی – امنیتی دانسته بود، از این پس نیز بر همین مبنا به فعالیت خود ادامه خواهد داد. ارائه گزارش مالی از این پس در حد مقدور و تا جائی که به جنبش کارگری بین المللی مربوط باشد، در رابطه با پروژه های مشخص صورت خواهد گرفت.

دوم: صندوق باید بتواند بیش از پیش به محلی برای سازماندهی عملی همیاری طبقاتی بدل گردد. از این رو هیأت امناء صندوق فعالیتهای معینی را درزمینه تماس با سایر تشکلهای کارگری جهانی در دستور کار صندوق می گذارد. به ویژه تماس با تشکلهای کارگری مبارزه جو در مصر، اسپانیا و یونان در دستور کار هیأت امناء قرار خواهد داشت.

سوم: هیأت امناء صندوق کماکان سیاست حمایتی خود از تشکلهای مستقل کارگری را ادامه خواهد داد. یک پیش شرط کمک به تشکلهای کارگری داخل کشور اطمینان از بافت کارگری آنان خواهد بود. صندوق تشکلهایی را که تاکنون با داعیه تشکل کارگری در ایران فعالیت کرده اند اما عملا اکثریت یا اقلیت با نفوذ و تعیین کننده ای از اقشار غیر کارگر را در خود جا داده اند، خارج از حوزۀ شمول همیاری طبقاتی می داند.

 

هیأت امناء صندوق بر این امر واقف است که دستیابی به اهداف تعریف شده صندوق تنها با همیاری جمعی امکانپذیر خواهد بود. صندوق همیاری کارگری از همۀ کسانی که تاکنون در همیاری کارگری سهیم بوده‌اند و از همۀ علاقمندان به استقلال طبقاتی کارگران می‌خواهد که با تلاش جمعی در تحقق اهداف مورد نظر ما را یاری رسانند.

 

هیأت امناء صندوق همیاری کارگری

نوامبر 2012

http://hamyarikargari.wordpress.com/

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Related items