مبارزه هفت تپه - یادداشت دوم

مثل هر نبرد دیگری، قاطعیت افراد درگیر در نبرد بدون هیچ تردیدی سنگ بنای موفقیت کارگران نیشکر را گذاشت. اما مگر کارگران نیشکر تنها کارگرانی بودند که در سالهای اخیر قاطعانه برای احقاق حقوق خود پا به میدان گذاشتند؟ به هیچ وجه. دلایل دیگری نیز در کسب این موفقیت سهیم بوده اند. ما به آنچه در میان بالایی ها می گذرد و چه بسا در همین روند کنونی هم نقشی داشته باشد نمی پردازیم. به این نیز نمی پردازیم که آیا عقب نشینی دولت نشانه ای از تجدیدنظر در طرح نیشکر هفت تپه هست یا نه و به این که آیا آن مافیای معروف شکر فعلا عقب رانده شده است یا نه؟ گمانه زنی بر سر همه اینها را به کارشناسان مربوطه واگذاریم. از نظر بررسی موقعیت کنونی جنبش کارگری عوامل دیگری هستند که به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردارند. شایسته است که به برخی از آنها پرداخته شود.

نخست این که موفقیت کارگران هفت تپه بدون خونریزی خاتون آباد شاید به دست نمی آمد. کارگران خاتون آباد نیز خواسته هایی مشابه کارگران هفت تپه داشتند. آنها نیز مزدشان را می خواستند و شغلشان را. آنها نیز نمی خواستند که ظرف امروز تا فردا به خیابان ریخته شوند و خود و خانواده اشان به سرنوشتی نامعلوم سپرده شوند. آنها نیز به نبرد برخاستند و به راهپیمایی دست زدند. اما آنها با رگبار گلوله مواجه شدند، قربانی دادند و شکست خوردند. اما شکست و پیروزی در یک نبرد اولا به معنای شکست یا پیروزی در جنگ نیست و این را باید سردمداران نظام حداقل بعد از هفت تپه دیگر فهمیده باشند. ثانیا در هر نبردی یک مؤلفه اخلاقی هم عمل می کند. می توان در یک نبرد از نظر نظامی پیروز شد و در عین حال از نظر اخلاقی شکست خورد. این دقیقا همان بلایی بود که در خاتون آباد بر سر جمهوری مدعی دفاع از مستضعفان آمد. اوباش دولت توانستند کارگران خاتون آباد را به خون بکشانند و شکست دهند. ضربه ای که از این پیروزی شمشیر بر مشت اما نصیب فاتحان این نبرد شد سنگین تر از آن بود که بتوان نادیده گرفت. گلوله های پاسداران جهل و سرمایه در خاتون آباد قلب کارگران شریف را نشانه گرفت و مورد اصابت قرار داد، صفیر آن گلوله ها اما مشروعیت حکومت "عدل الهی" را هدف قرار داد. این همان حکومت "کوخ?نشینان" بود که اینچنین همانها را در دفاع از "کاخ نشینان" هدف قرار می داد؟ این دروغ یکسره عریان شد. پرونده کارگران خاتون آباد هنوز هم باز است و هنوز هم هر هیات اعزامی از رژیم به مجامع جهانی مربوط به کارگران با پرسش تلخ روبرو می شود که چرا کارگران خاتون آباد را به گلوله بسته اند. این بهای سنگینی بود که پیروزی رژیم در خاتون آباد را به شکستی سیاسی برای آن بدل کرد. در پس همین شکست بود که اشکال "ظریف تر" و "قانونی تر" سرکوب در دستور کار قرار گرفت. گلوله فعلا کنار گذاشته شد. اگر می توان کارگران را با دادگاه و گرسنگی به تسلیم کشاند، چرا گلوله؟ بسیار خوب. اما کارگران نیز این را فهمیدند و با جسارتی بیشتر وارد میدان شدند. کارگران خاتون آباد راه را بر کارگران واحد و هفت تپه باز کردند. درست است که بیش از هزار کارگر واحد روانه اوین شدند و کارگران هفت تپه هم گرده باتوم و چماق را بر گردن خود کشیدند، درست است که رهبران سندیکای واحد و کارگران سقز را به طور "قانونی" ربودند و در سیاهچالهایشان نگه داشته اند. اما همه اینها با گلوله فرق می کنند. پس رزم کارگران هفت تپه را باید در تداوم رزم کارگران خاتون آباد دید. همچنان که رزم سندیکای واحد و مبارزان شاهو و سقز را. هر کدام از اینها نبردهایی بودند جدا از هم. اما همه اینها نبردهایی اند از جنگی واحد. به این امر باید واقف بود و قدر و سپاس همه آن مبارزانی را داشت که درهر گوشه ای از این میدان به نبرد برخاسته اند و بهای سنگینی نیز پرداخته اند.

دوم کارگران هفت تپه امکان آن را یافتند که اخبار مبارزه اشان را به گوش جهانیان برسانند. و همین جا به تمایز بین مبارزه هفت تپه و خاتون آباد باید پرداخت و به اهمیت آن در موفقیت یکی و شکست دیگری. خبر مبارزه کارگران خاتون آباد نخست با صدای گلوله ها، یعنی هنگامی در همه جا پیچید که دیگر دیر شده بود و خود مبارزه شکست خورده بود. هفت تپه اما به طریقی متفاوت پیش رفت.

اعتصاب هفت تپه در رسانه های داخل کشور با سکوتی مرگبار مواجه شد. همه مدعیان "دمکراسی" و "تسامح و تساهل" و امثالهم برای اجتناب از در افتادن با قاضی مرتضوی جانور ترجیح دادند که از اعتصاب هفت تپه دم بر نیاورند. خبر جنوب تنها استثنا در این میان بود. اما این نیز ماجرایی بود در خور توجه. در گرماگرم اعتصاب هفت تپه "گزارشگران"ی از خبر جنوب در میان کارگران ظاهر می شوند که به بهانه تهیه گزارش به کند و کاو در این باره می پردازند که چه کسانی از میان کارگران به مصاحبه با رادیو فردا پرداخته اند. و کارگران هفت تپه باز هم چه خوب تشخیص می دهند که ماجرا چیست. آنها به خوبی در می یابند که ماجرا خبرچینی است و نه تهیه گزارش. اما اهمیت قضیه در چیست؟

کارگران به خوبی به این نکته پی برده اند که یک اقدام منزوی و جدا از جهان خارج شانسی برای موفقیت ندارد. این را کارگران واحد با مهارتی در خور تحسین نشان داده بودند. آنها در هر گام خود بخشی از نیروی خود را نیز به چیزی اختصاص می دادند که به نام خبررسانی معروف شده است. کارگران هفت تپه هم یاد گرفتند که بستن جاده ها و تحصن و اعتصاب کافی نیست. باید برای این کار "خبررسانی" هم کرد. باید کاری کرد که این به گوش دیگران هم برسد. چرا؟ به این دلیل خیلی ساده که یک مبارزه منزوی با دشمنی نیرومندتر شانسی برای پیروزی نخواهد داشت. طرف مقابل هم به اهمیت این کار پی برده است. از نظر طرف مقابل موضوع به این شکل طرح می شود که یک مبارزه منزوی را خیلی بهتر می توان سرکوب کرد. میزنیم و می کشیم و هیچ کس هم خبردار نمی شود.

ممکن است این امری ویژه جهان رسانه ای امروز به نظر برسد. اما این فقط یک طرف قضیه است. مبارزه طبقاتی از همان قوانین جنگ پیروی می کند. در جنگها هر ارتشی سعی می کند در کنار نیروی رزمی طرف مقابل خطوط تدارکاتی و خبر رسانی ارتش مقابل را نیز مختل کند. ارتشی که موفق به تخریب خطوط تدارکاتی طرف مقابل شود، سنگ بنای پیروزی را ریخته است. برای یک مبارزه کارگری نیز، حمایت عمومی حکم پشت جبهه تدارکاتی نبرد را دارد و آن مبارزه کارگری که نتواند ارتباط ارگانیک با این پشت جبهه را حفظ کند، شانس چندانی برای پیروزی نخواهد داشت. از همین زاویه است که باید حساسیت رژیم به "مصاحبه با رادیو?های بیگانه" را نیز دید. "رادیوی بیگانه" اسم رمزی است برای درهم شکستن خطوط ارتباطی و تدارکاتی کارگران. این درست در حکم آن است که ارتشی جاده های اصلی را تحت کنترل خود داشته باشد و وقتی که ارتش مقابل از بیراهه ها و جاده های فرعی استفاده می کند فریاد برآورد که این عادلانه نیست. جمهوری فریب و دروغ نیز همین کار را می کند. مرتضوی خون آشام را مامور کنترل رسانه های داخلی می کند و وقتی که خیالش از این بابت راحت شد، به هر کارگری که از بیراهه خود را به مقصد برساند بانگ بر می آورد که قواعد بازی را رعایت نکرده است.

کارگران هفت تپه اما یک بار دیگر نشان دادند که انتخاب قاصد متفاوت به معنای تغییر خبر نیست. آنها برای حفظ و برقراری خطوط تدارکاتی و اطلاع رسانی خود از هر امکانی که در دسترس بود استفاده کردند. خبر همان بود که بود. و به این ترتیب کارگران هفت تپه سد خفقان را شکستند و کار را برای طرف مقابل دشوار کردند. این درایت طبقاتی را قبلا نیز کارگران واحد به نمایش گذاشته بودند. کارگران هفت تپه هم نشان دادند که تا زمانی که شبکه تدارکاتی خودی کارگران امکان پوشش لازم خبری برای مبارزات کارگری را نداشته باشد، استفاده از امکانات دشمن طبقاتی نیز نه تنها مجاز، بلکه ضروری است. این را کارگران به کار بستند و این نیز در موفقیت امروزشان نقش ایفا کرد. کارگران نشان دادند که هیچ معیار اخلاقی ماوراء طبقاتی و ایدئولوژیکی آنقدر مقدس نیست که منفعت طبقاتی را به پایش قربانی کرد. همین واقعیت بدیهی طبقاتی را مدافعان "فرهنگ توسعه" نمی فهمند. آنها که در گیرودار یک نبرد طبقاتی به یاد آن می افتند که "امپریالیسم از گرسنگی کارگران خوشحال می شود" و "بودجه نهادهای خبری مربوطه را امپریالیسم تامین کرده است"، قبل از هر چیز ناتوانی خود را از درک زندگی واقعی کارگران به نمایش گذاشته اند. از نظر عملی آنها نیز دست در دست همان کسانی دارند که در گیرودار مبارزه کارگران در صدد قطع خطوط تدارکاتی این مبارزه، به انزوا کشاندن و سرانجام سرکوب آنند. کارگران هفت تپه نشان دادند که درایتی به مراتب بیشتر از این "عالمان" علم سیاست دارند.

باز هم در باره این اعتصاب خواهیم نوشت.

 

21 مهر 1386 - 13 اکتبر 2007

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com