Print this page

خوراک ضد کمونیستی چپ

می گویند گوبلز "بدون شک یکی از باهوش ترین و باسوادترین اعضای حزب نازی بود و اعتقاد داشت هدف از تبلیغات افزایش آگاهی نیست بلکه هدف از تبلیغات بدست آوردن موفقیت است."

اگر در دوران جنگ جهانی دوم در نبود امکانات ارتباطی وسیع و در دسترس نبودن آن برای عموم مردم تبلیغ برای بدست آوردن موفقیت توانست مدتی کوتاه حزب نازی را در بسیج توده ای موفق کند اما چنین امری در زمان وجود شبکه های مجازی به راحتی امکان پذیر نیست.

عمدتا از بعد از جنگ خلیج اول و تا کنون تبلیغات به شیوه CNN ویا BBC و بقیه شبکه تبلیغی ناتو برای بدست آوردن موفقیت، دست به جعل خبر و همانند سازی های جعلی، پرونده سازی های هدفمند و دروغین در مجامع تحت نفوذ شان مثل سازمان ملل و بقیه، بصورت ساز مان یافته ای زده اند.

ما نه تخصص روانکاوی آنهم از راه دور را داریم که با خواندن نوشته ای به نتیجه بیمار بودن نویسنده آن برسیم ونه این کاررا راه بدست آوردن موفقیت می دانیم تنها سلاح ما حقیقت است وبس.  زمانی که نوشتیم که چرا دربین خیل عظیم این مبارزین " چپ" کسی پیدا نشد که کلیه ای به رفیق اش بجای خرید آن در بازارآزاد بدهد، بجای تفکر، وقتی با خشم و فحاشی بخش معینی از "چپ" روبروشدیم معلوم شد روی نقطه درستی دست گذاشته ایم. آن زمان و در موارد دیگری از این قبیل ما بجای رفتن دنبال پرونده خانوادگی یا پزشکی این "چپ" سعی کرده ایم با توضیح حقیقت علل سیاسی طبقاتی چنین برخورد هایی را روشن کنیم.

شخصی با نام "مرتضی  شهید ثالث" در سایت تازه تاسیس "خوراک چپ" که از ترکش های پراکنده چپ پروغرب درست شده، در مطلب برسازشکار و بیمار حرجی نیست که برازنده قد و قواره هواداران فمن های پرو فاشیست اوکراینی است، بعد از رسوا شدن دلقکی جویای نام، توسط  سایت امید عاقل را اشارتی کافی است، در تلاشی مضحک در راستای سیاست وزارت اطلاعات فرا خوان تماس نگرفتن با سایت امید را می دهد.

با جست جوی اولیه ای متوجه شدیم که جناب مرتضی شهید ثالث شخصی است تازه متولد شده نه نوشته ای و نه  جایی را که بشود به نظرات ایشان رجوع کرد پیدا نکردیم اما زبان سیاسی و خشم و دشمنی او با ما نزدیکی غریبی با همان افراد با هوش  را دارد. ایشان در ابتدا با  دو ادعای ساختگی و بدون مدرک در مورد شفیق " مرتضی محیط و بهمن شفیق به عنوان نمایندگان فعلی جریان به ظاهر شرق گرا در ایران پس از انتشار مقاله «آناتومی ناسیونالیسم چپ؛ درباره جنگ سوریه» نسبت به آن واکنش هایی فراخور خط خود را دادند. " خواننده را به دنبال گفته ها و نظرات مرتضی محیط که ربطی به شفیق ندارد می کشاند تا لزومی به طرح نظرات " به ظاهر شرق گرا" یشفیق در این مورد نباشد. و در ادامه آن ادعای دروغ دیگر جناب "ثالث" این این است که ما " پس از انتشار مقاله «آناتومی ناسیونالیسم چپ؛ درباره جنگ سوریه» نسبت به آن واکنش هایی فراخور خط خود را " داده ایم. در نتیجه مرتضی محیط سازش کار است و بهمن شفیق بیمار!

بهتر بود جناب " ثالث" به جای روی آوردن به حربه روان کاوی مستدل به اثبات ادعایش می پرداخت. بر خلاف مغلطه "ثالث" بر خورد ما به مطلب "آنا تومی ناسیونالیسم چپ...." همانطور که در یاداشت" چپ" علنی یاوه گو و طلب کار، توضیح دادیم این بود که آن "جوان" بدون هیچ ربطی (در ظاهر) به جای یک بحث سیاسی و مستدل به کپیه از منصور حکمت دست به متلک پرانی زده است. این " چپ ساده وجوان" و شرکا باید بدانند که در پایان  یک دوره بحث سیاسی منصور حکمت به تاکتیک همین متلک پرانی ها برای مقابله با نقد نظراتش روی آورد.

ما می توانستیم برای جمع کردن سیاهی لشگر در آن مکاتبات با آن " جوان چپ" پرنسیپ های خود را بفروشیم  وبا باج دادن  او را از خود نرنجانیم اما ما این کار را بی پرنسیپی مطلق دانستیم. اتهام بیمار، مالیخولیایی، روانی و.. همان صفاتی است که "چپ" به سوی کسانی پرت می کند که بجای جمع کردن "هوادار" از حقیت دفاع می کنند مثل همان داستان خرید کلیه در بازار آزاد. بهرحال ما می توانستیم و مجاز بودیم همان زمان ایمیل کسی را منتشر کنیم که بی محابا اتهام مشکوک بودن را درباره دیگران بر زبان می آورد. آن هم بعد از درج نوشته های همان دیگران در صفحۀ فیس بوکی شان. ما در مقابل چنین افرادی هیچ تعهدی به حفظ اسرار "خصوصی" شان نداریم. اینها اسرار خصوصی کسی نبودند و نیستند. عملکرد سیاسی منحطی بودند و هستند که با اجازۀ آقای ثالث ما با آنها قاطعانه میارزه میکنیم. ما وسط دعوا به ت...... کسی لگد نمی زنیم. اما در مقابله با یک چاقوکش تردید نکنید که محکم ترین لگد را به ت.... اش خواهیم زد. اگر آن زمان آن میل ها را منتشر نکردیم برای این بود که فکر کردیم این "جوان چپ" میرود دنبال کار خودش.

اما جناب "ثالث" آگاهانه با این حقایق کاری ندارد او به دنبال آگاه کردن نیست او به دنبال موفقیت است. با افشای این ارتباط و نگرانی از وجود نظرات شفیق در بین چپ در ایران آقای "ثالث" به نمایندگی از "چپ" پروغرب به وحشت افتاده در تلاش است جلوی این ارتباط هارا به هرقیمتی شده بگیرد او در نهایت بی پرنسپی و با نعل وارونه هم جهت با وزارت اطلاعات با نصیحت به چپ ها خواهان " اما باید انتظار داشت که چپ های جدی و آگاه، نکات امنیتی را رعایت کنند و با کسانی که احتمالا ایمیل های خصوصی آنان را علنی میکنند و احتمالا ایمیل ها را با سانسور منتشر می کنند، ارتباط نگیرند. این خیلی سوزناک است که فردی بخاطر جدل یا رابطه با «شفیق!» هزینه بدهد." است. این ترهات بیش از آن که چیزی درباره بهمن شفیق بگوید، در مورد خود آقای ثالث چیزهائی را روشن می کند. معلوم می شود که جناب ثالث هم در لجن پراکنی نسبت به فعالین سیاسی دیگر– صرفنظر از خطشان – در ایمیلها و محافل و مجالس "خصوصی" به همان اصولی پایبند است که آن "جوان چپ" پایبند است. آبشخور "جوان چپ" معلوم است که از یک سو به حاشیه های حکومتی سبز و بنفش میرسد و از سوی دیگر به سکولاریسم پرو آمریکائی که این روزها با ضد روسی گری خود را نشان می دهد. پیشنهاد میکنیم جناب "ثالث" هم از سایه بیرون بیاید و با شناسنامه سیاسی اش حرف بزند تا هم ما بهتر بدانیم که چه کسی تماس با کمونیستها را منع می کند و هم آقای ثالث مزد مناسبش برای این کار را از بورژوازی دریافت کند. چه حکومتی و چه اپوزیسیونی.

 

نوید پایور

24 دی 94

14 ژانویه 2016