Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil 20mg Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil kaufen Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis cialis 20mg Kamagra kaufen in Deutschland Kamagra bestellen online kamagra kaufen KAMAGRA ORIGINAL Deutsch Online Store: diskrete Lsung fr Erektionsstrungen: Kamagra (Generic Viagra), Apcalis (Cialis) - zuendstoff.at kamagra original Acquisto Kamagra prezzo basso 50/100mg online in Italia, Kamagra Italia kamagra italia Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra prezzo

Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra generico Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo vardenafil preo Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra preo Levitra Infarmed,Levitra Preo Infarmed,Levitra Preo levitra infarmed Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg preo Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma Cialis preo Cialis Infarmed,Cialis Infarmed Preo,Cialis Bula Infarmed cialis infarmed

امید - آمریکا: رشد تولید ناخالص داخلی به کجا رفته است؟ به دستمزدها؟
Print this page

آمریکا: رشد تولید ناخالص داخلی به کجا رفته است؟ به دستمزدها؟

بنا به گزارش بلاگ oft wo minds تولید ناخالص داخلی در فاصلۀ زمانی بین سال 2000 و نیمۀ سال 2015 از رقم 10031 میلیارد دلار به رقم 17840 میلیارد دلار و به میزان 77.8% رشد کرده است در حالی که میزان میانی دستمزدها و حقوقها با احتساب تورم از 56800 دلار در سال 2000 به 51939 دلار کاهش داشته است.

  • GDP8-15
 

 با احتساب نرخ تورم، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در این فاصله به میزان 31.6% یعنی از رقم 12360 میلیارد دلار در سال 2000 به رقم 16270 دلار درنیمه سال 2015 بوده است. این نشان دهنده رشد سالانه ای معادل 1.9% است.

  • GDP-real8-15

در همین فاصله 15 ساله حد میانی median دستمزدها و حقوق ها در هفته از رقم 334 دلار در هفته به رقم 341 دلار، یعنی فقط به میزان 7 دلار افزایش نشان میدهد. گزارش برای مقایسه شاخص حد میانی را مورد استفاده قرار می دهد که چندان شاخص مناسبی برای پی بردن به افزایش شکاف طبقاتی نیست. شاخص حد میانی یا  شاخصی است که بر اساس آن رقمی مبنا قرار می گیرد که نیمی از مردم بالای آن رقم و نیم دیگر زیر آن زندگی می کنند.این شاخصی است که تنها تصویری تقریبی از اختلاف درآمدها به دست میدهد. با افزایشی قابل توجه در درآمدهای لایه های بالای جامعه، این شاخص رقمی را نشان میدهد که با رقم واقعی افراد با درآمد پائین خوانائی ندارد. در چنین حالتی رقم واقعی افراد با درآمد پائین بسیار بیش از نیمی از جامعه است.

  • real-median-wages8-15

با این حال مقایسه همین شاخص نشان میدهد که با احتساب رشد سالانه 1.9% میزان دستمزدها و حقوقها در فاصلۀ زمانی مورد نظر می بایست از رقم 334 دلار هفتگی به رقم 431 دلار افزایش می یافت. این افزایشی می بود معادل 102 دلار در هفته. همین ارقام نیز نشان میدهند که افزایش ثروت جامعه به معنای افزایش ثروت اکثریت جامعه نبوده است.

حد میانی درآمد واقعی خانوارها – شامل درآمدهای کسب شده و کسب نشده از قبیل سود سهام و بهره – از سال 2000 به نسبت 8.5% کاهش نشان میدهد. با احتساب تورم، رشد 31.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در صورت انتقال به درآمد خانوارها باید به درآمدی معادل 75 هزار دلار در سال میرسید در حالی که این رقم اکنون تقریبا معادل 52 هزار دلار است.

  • household-income8-15

تحریریه امید

 منبع:

 http://www.oftwominds.com/blogaug15/GDP-wages8-15.html