توضیح: سندی را که مشاهده می کنید، میتوان به نوعی مرامنامه بریگاد شبح دانست. سندی است که از نظر ما حائز اهمیت فراوان است. سند برای اولین بار در جنبشهای جهان معاصر جهتگیریهائی را به نمایش می گذارد که نفی نظم مسلط کنونی و خیز به سوی آینده ای سوسیالیستی را در خود حمل می کنند. سند حاضر را شاید بتوان ادامه سندی دانست که سال گذشته در کنفرانس یالتای گروههای رادیکال دنباس و اوکراین تصویب شده و به نام "مانیفست جبهۀ آزادی خلق اوکراین، نواروسیا و کارپاتیای روسی" معروف شده بود. اهمیت عملی سند حاضر در این است که این بار از سوی یک نیروی مسلح با بیش از هزار عضو منتشر می شود. این پشتوانه ای است که مانیفست مزبور از آن برخوردار نبود.

اما سند حاضر نیز از همان نارسائیهائی رنج میبرد که مانیفست دچار آن بود. ادبیات سند ادبیات یک رادیکالیسم خلقی با جهتگیری طبقاتی و سوسیالیستی است. از یک نقطه نظر سند گام مهمی به پیش است و آن هم تأکید آغازین سند بر کلکتیویسم یا اقتصاد اشتراکی است که گر چه هنوز بیان روشنی نیافته است، اما نسبت به مانیفست گامی است به جلو. با این حال تأکید سند بر دمکراسی را شاید بتوان پاشنه آشیل آن دانست. سند البته از دمکراسی تعبیری متفاوت به دست می دهد که با پارلمانتاریسم هیچ قرابتی ندارد. با این همه معلوم نیست به چه دلیل مؤلفین سند هنوز هم که هنوز است نظم مورد نظر خویش را تحت عنوان دمکراسی بیان می کنند و نه به عنوان نظامی شورائی یا مفهوم دیگری که چشم اندازی فراتر از نظم معاصر را آشکار به نمایش بگذارد.

از یک نقطه نظر دیگر نیز نمی توان با سند موافق بود که مؤلفین آن خود را جزئی از دنیای بزرگ روسی به شمار می آورند. اما در همین نقطه نیز آنها جهتی را نشان می دهند که لرزه بر اندام هر ناسیونالیست روسی می اندازد. آنها تعلق خود را به دنیای بزرگ روسی بلافاصله با اعتبار عمومی اصول خویش همراه می کنند و از آن نتیجه میگیرند که: " بدون تغییر در اوکراین و روسیه هیچ آزادی جداگانه ای برای دنباس متصور نیست". این عبارت کوتاه البته هنوز هیچ چیز درباره نوع این تغییر بیان نمی کند. اما برای کسی که تأکید اولیه سند بر کلکتیویسم را دیده باشد، تصور این که چه تغییراتی مد نظر مؤلفین است نباید دشوار باشد. دقیقا به همین دلیل نیز هست که بریگاد شبح عملا در شرایط محاصرۀ اقتصادی از سوی بوروکرات-گانگسترهای حاکم بر جمهوری خلق لوگانسک در حال مبارزه است و به همین دلیل است که رهبر خویش را از دست داده و هر لحظه نیز در معرض خطر قرار دارد.

تحریریه امید

 

آلکسی بوریسوویچ موزگوی اولین فرمانده تیپ شبح بود. او توانسته بود یک گروه متحد و مسئول را سازمان دهد. علیرغم  مرگ تأسف انگیز موزگوی، این گروه بکار خود ادامه می دهد. بریگاد شبح توسط مردم مسلح شکل گرفت – میلیشیا. شهرت آن به این علت است که، از ابتدا، این بریگاد به دنبال منفعتهای مادی نبود، اعتقاد به احتیاج به بر پایی قدرت مردمی، و سرنگونی بدون چون و چرای دیکتاتوری فاشیستی، با به خدمت گرفتن بهترین نمایندگان کارگران دنباس و داوطلبان کشور های دیگر داشت. با قتل بزدلانه فرمانده مشهوراین بریگاد، دشمن ناآگاهانه اورا به یک چهره جاودانی مقاومت مردمی تبدیل کرد. باوجود این ضایعه سنگین، این بریگاد متحد تر شده، و انگیزه ما برای مبارزه رهایی سر زمین مادری مان بیشتر شده است.


در اولین سال موجودیتش بریگاد شبح این اصول را اعلام میکند:

1)      سیستم اقتصادی اشتراکی (Collectivism) و همبستگی: ارجحیت ها به منافع اشتراکی در مقابل منافع فردی داده خواهد شد. تصمیم گیری دسته جمعی.

2)      نگران نبودن برای خود – نگرانی برای افتخار: ما ارجعیت را به اصول اعتقاداتمان می دهیم. ترس از امنیت فردی و رفاه مادی کیفیت هایی نیستند که به شکل گیری یک جامعه عادلانه کمک کند.

3)      دوستی بین مردم: ما تعصبات ملی و نژادی نداریم. ما همبستگی و اتحاد برادرانه بین تمام مردم دنیا را برسمیت می شناسیم. در نتیجه، دشمنان ما کسانی اند که جنگ افروزند، ستم بر کارگران روا میدارند و به دشمنی در بین مردم دامن میزنند. ما همچنین معتقدیم که فرهنگ هر ملتی مهم و منحصر بفرد است. ما مخالف روایت لیبرالی از چند فرهنگی multiculturalism هستیم. ما خواهان حفظ و توسعه سنت ها ی مردمان با مشخصات گوناگون هستیم. اصل آن است که این مشخصات و سنت ها نباید به تحریک و درگیری منجر شود. فقط دوستی بین مردم می تواند از درگیری های قومی جلوگیری کند و محرکین و حامیان  تشکل های غیر انسانی را در دنیا بزداید. ما خود را ادامه دهندگان بریگاد بین المللی که به دفاع از ارزشهای  انقلاب مردمی اسپانیا از سال 1936-1939 و افغانستان از 1979-1989، می دانیم.

4)      مردمی که جنگجویان بریگاد شده اند نمایندگان اردوی کارند در مقابل اردوی سرمایه، که از سرزمین خود دفاع می کنند، و آگاهانه به تبلیغ ایجاد جامعه ای که بر اصول عادلانه سازمان یافته باشد، می پردازند.

5)      دمکراسی: این علت شورش دنباس در بهار 2014 بود. ما مخالف قبضه قدرت بوسیله باند های اولیگارشی هستیم. این باند های اولیگارشی بخاطر راه انداختن جنگ فعلی بر علیه دنباس مجرم اند. تمام قدرت باید در دست مردم باشد. هم زمان که در حال جنگیم، در حال پایه گذاری جامعه جدیدی نیز هستیم – در داخل بریگاد و در مناطق آزاد شده. ما از تماس نزدیک نیروی نظامی و مردم حمایت می کنیم. اولین آشپزخانه های عمومی در نیوروسیا به همت بریگاد شبح شکل گرفت. کمک های انسانی به مردم، سازمان دادن مراسم عمومی- این ها همگی از فعالیت های بریگاد است.

6)      میلیشیای مردمی: ما قصد نداریم ارتش منظم بشکل کشورهای دیگر درست کنیم (ارتش دائمی دولتی، بهر شکلی هم که آنرا تعریف کنند، اجرا کننده دستورات دولتی است و نه مردم). هدف ما ایجاد یک شکل جدیدی از نیروی نظامی است، با در نظر گرفتن مشخصات مخصوص دنباس. میلیشیا – که همان مردم مسلح شده است – می تواند همیشه در مقابل دیکتاتوری دولت و کمپانی ها مقاومت کند. مردم بدون اسلحه در مقابل دولتها و کمپانی های بزرگ، که خود به وسیله گروه های مسلح حمایت می شوند،  بدون دفاع اند. تاریخ نشان داده است بیشتر اوقات با مردم مثل گله رفتار شده است. بنابر این، میلیشیا نه فقط در جنگ بلکه برای صلح نیز لازم است.

7)      اصل خدمت داوطلبانه: ما بدنبال بسیج اجباری نیستیم. بنابر این آنهایی که به ما می پیوندند کسانی اند که احساس مسئولیت برای خویشان و دوستانشان میکنند، عاشق سرزمین شان اند، و با عقاید ما همراه اند. ما مردمی که برای در آمد ویا کسانی که بجای زندان به خدمت در آیند، در میان خود نداریم.

8)      پیروزی در جنگ بزرگ میهنی جهانی اساس پایه ای جنبش ضد-فاشیستی است: هیج نوع توجیه و تفسیری از جنگ برگ میهنی بنفع آلمان و متحدانش قابل پذیرش نیست. ما تمام کسانی را که قصدی چنین تجدیدنظرهائی را دارند محکوم می کنیم - اول از همه  غربیها، نئولیبرالهای اوکراینی و روسی  و نئونازی ها.

9)      توجه به آموزش جوانان: در تمام کشور هایی که بعد از فروپاشی شوروی شکل گرفتند، جوانان به کناری پرتاب شدند.  این دولتها هیچ کمکی نه به آموزش فکری و نه ایده آل های اجتماعی آنها، نکرده اند. رابطه این دولتها با جوانان شبیه یک ناپدری مست و بچه ای ناتوان است. کسانی که در اوکراین استقلال یافته بدنیا آمده وزندگی کرده اند می توانند به تجربه آنرا دیده باشند. ما می دانیم که جوانان سرمایه های آینده هستند. ما احتیاج آنان را به فرهنگ، ورزش و دانش فکری، را می فهمیم. ما این ها را وظایف خود می دانیم.

10)  انضباط: در جنگ، انضباط یک فاکتور اساسی در عملیات نظامی است. بدون انضباط پیروزی نظامی غیر ممکن است.

11)  آزادی عقیده: هر سرباز بریگاد بخش جدائی ناپذیری از تیم به حساب می آید، سربلند و با افتخار حامل پرچم نبرد بریگاد خلقی است. نظرات، اعتقادات مذهبی و سیاسی مساله خصوصی هر عضو تیم است. آنها باید بر گرد اصول اعتقادی مردمی متحد شوند – ضد فاشیست، ضد اولیگارشی، دمکراسی. هر گونه عقیده نفرت پراکنانه ( رادیکالیسم دست راستی، نئونازیسم، نئوفاشیسم، نژادپرستی) برای جنگجویان بریگاد بیگانه و مخرب است.

12)  دنیای روسیه: ما خودمان را جزئی از شهروندان روسیه بزرگ میدانیم، که فرهنگ ها، ملیت ها و زبان های مختلط مختلفی را گرد هم می آورد، اما از روحیه مشترک ضدیت با فاشیسم، نازیسم و نژادپرستی و از خصوصیات ویژۀ درونی و روانی ای برخوردار است که همیشه از سرزمین مان دفاع کرده و در بد ترین دشمن شرایط را شکست داده است. دنیای روسیه یک دید جهانی و یک منش است، روح همه گیر مردم آن است. نواروسیا خط مقدم دنیای روسیه است.

13)  اعتبار عام اصول ما- بدون تغییر در اوکراین و روسیه هیچ آزادی جداگانه ای برای دنباس متصور نیست. ما در گیر یک جنبش آزادی خواهانه ای هستیم که نه فقط برای دنیای روسیه، بلکه برای تمام دنیا حائز اهمیت.

 

کمیسیون سیاسی بریگاد شبح

منبع:

http://redstaroverdonbass.blogspot.ca/2015/06/ideological-principles-of-ghost-brigade.html

 

http://mozgovoy.info/main/text/484-ideynye-principy-brigady-prizrak-im-ab-mozgovogo.html

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com