Print this page

گزارشی از اعتراضات آتن: اوکراین و یونان چندان فرقی ندارند

دیوارها از پوسترها پوشانده شده است و یک واژه را همه جا می توان دید: "نه". اما نیروهای دست راستی هم بیدارند. برخی از حرکتهایشان به گونه ای است که به نظر میرسد مصطفی نعیم* اینجا باشد و رهنمودهایش را در اختیار ان جی او های محلی قرار می دهد.

 

ویکتور شاپینوف

ترجمه تحریریه امید

این گزارش کوتاهی است که ویکتور شاپینوف از سازمان بوروتبا تهیه کرده است که در آخر هفتۀ 27 و 28 ژوئن در آتن بود و در تظاهرات "رأی ما نه" شرکت کرده بود.

  • athen-shapinov
تظاهرات برای آزادی یونانیان ز دیکتاتوری اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا.

با دیدن پرچم جمهوری خلق لوگانسک، خیلی ها نزدیک شدند تا همبستگی شان با مبارزه در دنباس را بیان کنند. یونانی ها جنگ داخلی در اوکراین را دنبال می کنند و نسبت به مقاومت با سمپاتی برخورد می کنند. رفقای ترکی نیز به ما نزدیک شدند که در مورد قتل آلکسی بوریسوویچ موزگووی [فرمانده بریگاد شبح]  و وضعیت کنونی بریگاد شبح از ما می پرسیدند.

در روز سه شنبه 30 ژوئن نیروهای دست راستی میخواهند در آتن یورومیدان خود را سازمان بدهند. در میان گروههای حامیان "طرفدار اروپا"، معروف به یوروگریکز EuroGreeks ، اغلب این سؤال طرح می شود که "ماشین اس یو وی خودم را کجا پارک کنم؟". آنها که آن حداقل 250 تا 260 یوروی ماهانه را دریافت می کنند، می خواهند در رفراندوم برای ادامه همکاری با صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا با "نه" رأی بدهند. کارگران در یونان مدتهای مدیدی است که به آن می اندیشند که چگونه از "حوزۀ یورو" فرار کنند.

هنگامی که نخست وزیر سیپراس رفراندوم را اعلام کرد، اعضاء سیریزای چپگرا به جشن و پایکوبی پرداختند. در ماههای اخیر آنها به علت ادامۀ مذاکرات با طلبکاران از سوی گروههای چپ تر مورد انتقاد قرار می گرفتند.

دیوارها از پوسترها پوشانده شده است و یک واژه را همه جا می توان دید: "نه". اما نیروهای دست راستی هم بیدارند. برخی از حرکتهایشان به گونه ای است که به نظر میرسد مصطفی نعیم* اینجا باشد و رهنمودهایش را در اختیار ان جی او های محلی قرار می دهد.

تشنج در فضا موج میزند. به نظر میرسد که اوکراین و یونان چندان فرقی با هم ندارند.

 

*مصطفی نعیم یک ژورنالیست و فعال ان جی اوی افغانی الاصل در اوکراین است. او از نخستین سازمان دهندگان جنبش ارتجاعی میدان در اوکراین بود. او اکنون به عنوان یک عضو فراکسیون گروه پوروشنکو در پارلمان اوکراین عضویت دارد.

 منبع:

http://redstaroverdonbass.blogspot.ca/2015/06/report-from-athens-protest-ukraine.html

 

 

Related items