Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil 20mg Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil kaufen Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis cialis 20mg Kamagra kaufen in Deutschland Kamagra bestellen online kamagra kaufen KAMAGRA ORIGINAL Deutsch Online Store: diskrete Lsung fr Erektionsstrungen: Kamagra (Generic Viagra), Apcalis (Cialis) - zuendstoff.at kamagra original Acquisto Kamagra prezzo basso 50/100mg online in Italia, Kamagra Italia kamagra italia Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra prezzo

Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra generico Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo vardenafil preo Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra preo Levitra Infarmed,Levitra Preo Infarmed,Levitra Preo levitra infarmed Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg preo Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma Cialis preo Cialis Infarmed,Cialis Infarmed Preo,Cialis Bula Infarmed cialis infarmed

امید - از اسناد کمینترن: دربارۀ سازمانهای کارگری
Print this page

 

توضیح سایت:

کتابی که در دست دارید حاوی مجموعه ای با ارزش از اسناد جنبش کمونیستی درباره سازمانهای کارگری، از شورا تا سندیکا و از کمیته های کارگاهی تا تعاونی ها، و رابطه این سازمانهای کارگری با حزب کمونیستی پرولتاریا است. بیشترین تمرکز اسناد، همانگونه که از نام کتاب بر می آید، بر دوران بلاواسطۀ پس از انقلاب اکتبر و تشکیل انترناسیونال کمونیستی است. از دورانهای دیگر تنها یک سند از انترناسیونال اول، تلخیصی از قطعنامه کنفرانس لندن انجمن بین المللی کارگران و دو نوشته کوتاه از کارل مارکس در این مجموعه قرار گرفته اند. دو سند مربوط به انترناسیونال اول و کنفرانس لندن نیز در واقع متعلق به کارل مارکس است.

دو دوره مورد اشاره در مجموع از نظر تاریخی کاملا با هم متفاوتند. نخستین دوره مورد اشاره در اسناد، دوران آغازین شکلگیری سازمانیابی کمونیستی نوین متکی بر درک علمی-تاریخی از سوسیالیسم (در تمایز با کمونیسم های فرقه ای و سوسیالیسم های غیر پرولتری پیشین) را در بر میگیرد و دومین دوره، دروانی را که جهان در تب و تاب انقلاب اکتبر و تلاطمات تاریخی تعیین کننده ای در مجموعه ای از پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری به سر می برد و پرولتاریای کمونیست در همه جا به یک طرف اصلی منازعات اجتماعی بدل شده است. این دوران بروز حادترین اشکال مبارزه طبقاتی است. از این نقطه نظر، هر دو دوره در تمایز آشکار با دوران کنونی قرار دارند که مشخصۀ اصلی آن فقدان حضور جنبش کمونیستی پرولتاریا در جدالهای اجتماعی است. همۀ آنچه که در اسناد مورد بحث قرار می گیرند، در شرایط امروز از معانی کاملا متفاوتی برخوردارند. این بیش از همه در مورد مفهوم حزب کمونیست مصداق دارد که امروز نه تنها تداعی کننده همان مناسبات طبقاتی دوران تنظیم اسناد این مجموعه و نقش پرولتاریای کمونیست سازمان یافته نیست، بلکه مفهومی مسخ شده است که در درجۀ اول سازمانی بیرون از پرولتاریا و در مقابل آن را تداعی می کند. پیش فرض حزب کمونیستی که در تمام مجموعه اسناد حاضر بدان پرداخته می شود بر وجود پرولتاریای سازمان یافته استوار است، در حالی که در دوران ما پیش فرض احزاب و دسته بندیهای منتسب به کمونیسم بر فقدان چنین پرولتاریای سازمان یافته ای قرار گرفته است. حزب کمونیستی که در مجموعه اسناد حاضر بدان پرداخته می شود ابزار رهائی خود پرولتاریا است؛ احزاب "کمونیست" دوران ما در بهترین حالت منجیان پرولتاریا و در حالت متداول ابزار خرده بورژوازی برای ممانعت از سازمانیابی پرولتاریا هستند.

روشن است که در چنین شرایط متفاوتی صحبتی از بکارگیری تاکتیکها و سیاستهای مندرج در اسناد این مجموعه نمی تواند در میان باشد. با این حال آنچه این مجموعه اسناد را برای دوران کاملا متفاوت امروز به مجموعه ای بسیار با ارزش بدل می کند، تأکید این اسناد بر پایه ای ترین اصل سازماندهی کمونیستی در دو دوره مختلف از مبارزه طبقاتی است. اصلی که امروز نیز به همان میزان پایه سازماندهی کمونیستی است که در دوران تدوین این اسناد بود: مبارزه مداوم برای تأمین وسیع ترین وحدت طبقاتی کارگران با افق همیشگی دستیابی به "هدف نهائی جنبش سیاسی طبقۀ کارگر، تصرف قدرت سیاسی". و در همین رابطه است که حزب به عنوان ابزار رهائی پرولتاریا در مرکز تمامی مباحثات این مجموعه قرار می گیرد که موضوع آنها پرداختن به اشکال متنوع سازمان یابی طبقه کارگر است. حقیقتی که در دوران تدوین این اسناد به همان اندازه معتبر بود که امروز: "تشکل پرولتاریا در حزب سیاسی اش برای تضمین پیروزی انقلاب اجتماعی و هدف نهائی آن – نابودی طبقات – ضروری است".

 

جا دارد که از زحمات رفقائی که به باز نشر این مجموعه پرداخته اند قدردانی به عمل آید. این مجموعه مدتی قبل برای انتشار به دست ما رسیده بود. از تأخیر در بابت این انتشار پوزش میخواهیم.

 

تحریریه امید

 

از اسناد کمینترن: درباره سازمانهای کارگری