در جایی که بعضی از کشور ها کاتالونیا را به رسمیت خواهند شناخت و بعضی نه، به احتمال قوی اروپا نمیتواند راه حلی مورد قبول همه بیابد. جامعه جهانی هم به همین شکل عمل خواهد کرد. در این حالت اروپا از دومشکل رنج خواهد برد یکی ایجاد برخوردی غیر قابل حل در اسپانیا و جود یک همه پرسی برای استقلال و همچنین ایجاد کشوری با واحد پول یورو و 7 ملیون مردمی که در ضمن این که در خارج از اتحادیه اروپا بحساب می آیند اما ممکن است شهروندی اتحادیه اروپا را نگه دارند


توضیح: بررسی نقش و موقعیت اروپای واحد در تحولات جهانی معاصر از مهم ترین عرصه های شناخت این روابط است. بخش مهمی از این بررسی می تواند و باید به موقعیت این بلوک در رقابت با بلوکهای دیگر رقیب در عرصۀ جهانی اختصاص یابد و ما در اسناد دیگری به جنبه هائی از این موضوع خواهیم پرداخت. اما شاید به همان اندازه نیز شناخت تضادهای درون خود این بلوک نیز به شناخت روندهای معاصر جهانی یاری می رسانند. صرفنظر از وضعیت بخشا فلاکت باری که در کشورهای فقیرتر جنوب و شرق اروپای واحد به وجود آمده است، جدالهای ملی و منطقه ای اکنون حتی در قلب کشورهای پیشرفته اروپای واحد نیز غیر قابل صرفنظر کردنند. مقالۀ حاضر که موضوع کاتولونیا را مورد بررسی قرار می دهد، تنها به طور ضمنی اشاره ای نیز به همه پرسی در اسکاتلند نیز دارد. استقلال این مناطق نه تنها در رابطه با موقعیت داخلی خود دولتهای مرکزی مربوطه (اسپانیا و انگلستان) نتایج دیرپائی خواهد داشت، بلکه اساسا در موقعیت این کشورها در رقابت با کشورهای اصلی حوزۀ اروپا و به ویژه در رقابت بین انگلستان و آلمان بر سر رهبری در اروپا، چه بسا نتایج غیر قابل پیش بینی به همراه داشته باشد.

مقالۀ حاضر در سایت "آتلانتیک کانسیل  Atlantic Council " درج شده است که سایت با نفوذی در لابیگری و نمایندگی از مواضع بورژوازی غربی طرفدار تقویت روابط بین آمریکا و اروپای واحد است.

هیأت برگزاری کنفرانس

درباره اوضاع جهانی -3: چگونه رای دهندگان کاتالونیا ممکن است اروپا را تغییر دهند

 

نویسنده: پاول ر. ویلیامز، منصور روشنی

ترجمه نوید پایور

 با رأی گیری اخیر مجلس قانون گزاران بخش کاتالونیای اسپانیا که در آن رسمأ از دولت خوا سته اند اجازه رسمی در برگذاری رفراندومی برای استقلال کاتالونیا برگذار کند، یاد آور این است که امسال اروپا با مشکلاتی روبرو خواهد بود که آماده مقابله با آن نیست. هر چند که اسپانیا قاطعانه مخالفت خود را با رفراندم اعلام کرده است اما اهالی کاتالونیا مصمم به بر گذاری رفراندم هستند. در پائیز امسال هر دوی کاتالونیایی و اسکاتلندی ها قویأ خواهان بر گذاری رفراندم برای تشکیل کشور مستقل هستند. اروپا در بر خورد به قضیه استقلال آنرا موضوع داخلی اسپانیا میداند و انگلیس آنرا اشتباهی میداند که ریسک شکاف در اتحاد شکننده قاره اروپا را بهمراه دارد.

اسکاتلند رای گیری خود را با رضایت انگلیس بر گذار میکند. بطوریکه دو دولت در حال مذاکره برسر چگونگی سازمان دادن عواقب نامطمئن سیاسی و اقتصادی، و محدودیت هایی که تنها با بر گذاری خود رفراندوم با آن روبرو هستند و احتمال یک اسکاتلند مستقل.

فرمانداری محلی کاتالونیا در ماه قبل اعلام کرد که نوامبر ماه بر گذاری رفراندم خواهد بود که بلا فاصله دولت نخست وزیر ماریانو روخوی اعلام کرد آنرا بلاک خواهد کرد. با این حال کاتالونیا در حال تدارک اعلام استقلال یک طرفه می باشد. جنبش جدایی طلبی، که از زمان سازمان دادن تظاهرات بزرگ بارسلونا در سال 2012 و منجرشدنش درروز های بعد از آن در به رسمیت شناختن  حق اعلام استقلال توسط پارلمان محلی، توانسته است قدرت و شدت خودش را حفظ کند.

سر انجام این  بر عهده اروپا خواهد بود که تصمیم به استقلال کاتالونیا بگیرد. ترس اروپا از خود گردانی و نبود یک سیاست یک نواخت و همسو در بر خورد به کشور های تازه مستقل شده آنرا به اتخاذ تصمیمی ناسنجیده وامیدارد که اساس اتحاد اروپا را به مخاطره می اندازد.

اسپانیا و کاتالونیا در بحث های قانونی بر سر حق کاتالونیا در بر گذاری رفراندم و اعلام  استقلال گیر کرده اند. درست در زمانی که فرماندار منطقه کاتالونیا آرتور ماس ادعای قانونی که اجازه رفراندم را میداد به ثبت رساند، نخست وزیر راخوی قول داد بعنوان رأیی مخالف قانون اساسی از طریق دادگاه آنرا باطل کند. اما بطور کلی برای اروپا این اختلافات قانونی محلی، بی ربط هستند. اگر کاتالونیائی ها استقلال را انتخاب کنند، از جامعه جهانی به عنوان دولتی مستقل و بر مبنای خواست مردم و بدون ملاحظه موانع قانونی قانون اساسی اسپانیا، در خواست برسمیت شناختن خواهند کرد.

قوانین بین المللی هیچ گونه موافقت و یا مخالفتی با بر گذاری انتخابات توسط دولت اسپانیا ندارد. برطبق قوانین بین المللی، یک دولت ( کشور)  سرزمینی است با مردمی که توسط دولت اداره می شوند، شرایطی که شامل حال کاتالونیا می شود. همچنین باید مستقل باشد به این معنی که دولت های دیگر استقلال آنرا به رسمیت بشناسند. این آن شرایطی است که موضوع کاتالونیا در برابر اروپا قرارداده است.

اروپا برای دودهه در اتخاذ یک سیاست مشترک ویا حتی نزدیک به هم در "برسمیت  شناختن" دوری جسته است. هنوز عده زیادی در اروپا بر این باورند که آلمان با به رسمیت شناختن نابهنگام کرواسی در ژانویه 1991 جرقه جنگ در یوگسلاوی را زد. شکست اتحادیه اروپا در بر خورد به قبرس شمالی باعث ایجاد کشوری با عضویت نصف و نیمه در اتحادیه اروپا شد، در جایی که تمام قبرسی ها شهر وندادن اتحادیه اروپا محسوب میشوند، اما نصف کشور با قوانین مقرات اتحادیه اروپا اداره می شوند. کوزوو در یک آشفتگی بین اللملی بسر می برد، بغیر از پنج عضواتحادیه اروپا، 103 کشور آنرا به رسمیت شناخته اند ضمن این که توافق هایی برای ایجاد شرایت عضویت در اتحادیه اروپا دارد و یکی از اعضای بانک جهانی IMF است، ولی عضو سازمان ملل متحد نیست.

زمانی که کاتالونیا در خواست برسمیت شناختن کند اروپا آماده نخواهد بود. این خطر ناک است.

بطور کلی اروپا بعید است استقلال کاتالونیا را رد کند. این باعث ایجاد بروز مشکلاتی غیر قابل حل در قلب اروپا می شود که به هدر رفتن سرمایه های اقتصادی-سیاسی اقتصاد شکننده اسپانیا می انجامد. در بسیاری از کشورهای اروپایی به دید غیر دمکراتیک به "رسمیت نشناختن" نگاه می کنند. به سختی غیرقابل دفاع خواهد بود، چرا که یک دو جین کشور ها در بیست سال گذشته به رسمیت شناخته شده اند، که اسکاتلند به احتمال قوی به آن لیست اضافه خواهد شد.

در جایی که بعضی از کشور ها کاتالونیا را به رسمیت خواهند شناخت و بعضی نه، به احتمال قوی اروپا نمیتواند راه حلی مورد قبول همه بیابد. جامعه جهانی هم به همین شکل عمل خواهد کرد. در این حالت اروپا از دومشکل رنج خواهد برد یکی ایجاد برخوردی غیر قابل حل در اسپانیا و جود یک همه پرسی برای استقلال و همچنین ایجاد کشوری با واحد پول یورو و 7 ملیون مردمی که در ضمن این که در خارج از اتحادیه اروپا بحساب می آیند اما ممکن است شهروندی اتحادیه اروپا را نگه دارند.

حالا موقع آن است که اتحادیه اروپا فعالانه به اتخاذ سیاستی در بر خورد به کاتالونیا برای خودگردانی و احتمال استقلال، بپردازد. ادامه سیاست کنونی به خوبی می تواند به هرج و مرجی کامل در تجربه اتحاد اروپا بینجامد.

منبع:

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/how-the-voters-of-catalonia-may-change-europe

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه هیچگاه -حتی در دوران بحران- خودشان ساقط نمی گردند، مگر آن که سرنگون شوند (لنین). به نظر گروسمن نکته تئوری…
 • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های پرولتاریا داشته باشد. پس حزب پیشاهنگ سازماندهی شدۀ طبقۀ کارگر است.
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم دست یافته است که برای یک پیروزی پایدارغیر قابل صرفنظر کردن است. 
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت نظر سازمان تجارت جهانی نیستند مشمول این تأثیرات خواهند بود.
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال" در مورد مرز مطلق اقتصادی تکامل شیوه تولید سرمایه داری وفادار ماند؛ هرچند دلایل مشخصی را که او برای…
 • درباره اوضاع جهانی 13- سرنگونی در تایلند
  قطب بندی سیاسی حاضر در تایلند هم مربوط به تکسین، و هم بدون ارتباط با او است. اوباعث تغییرات در تایلند نشد. بلکه او و حزبش با تشخیص تغییرات عظیم اقتصادی-اجتماعی، برروی آن سرمایه گذاری کردند، تغییراتی که رای دهندگان ده ها سال مشتاقانه درانتظارش بودند. دهقانان تازه شهرنشین شده قویأ از سیستم بیرحمانه آقا بالاسری پایتخت تایلند و ساکنانش،…
 • درباره اوضاع جهانی -12: حامیان سهامداران آلمانی در مقابل یونان
  سرمایه گذاران کوچک آلمانی بر علیه یونانی ها به دادگاه شکایت کردند و خواستار جبران خسارت از سوی دولت بحران زده ی یونان برای ضررهای ناشی از قطع پرداخت بدهی ها از بهار 2012 شدند. 
 • درباره اوضاع جهانی -11: نگرانی الیت جهانی از پوپولیسم
  Written by
    حال برای الیت مسلط اروپا سوال این است که چگونه خودش را با شرایط جدید منطبق کند. آیا بر روی احتمال قدرت گیری مجدد احزاب سنتی در انتخابات سراسری کشوری حساب کند؟ یا یک نمایش پوپولیستی قدرتمند  در انتخابات اروپا به ایجاد پانیک می انجامد که منجر به یک بررسی رادیکال از عمل کردهای اتحادیه اروپا و سیاست هایی…
 • درباره اوضاع جهانی – 10: مدرنیزه کردن روسیه
  ناوالنی با سابقۀ ناسیونال شوونیستی که  قفقاز ها  را "سوسک" می نامد، در دشمنی و نفرت نسبت به همجنس گرایان معروف است، که البته این موضوعی است که در رسانه های آلمان  پنهان می شود، همان طور که ممارست ویتالی کلیچکو با شاخه فاشیستی اپوزیسیون اوکراین پنهان می شود
 • دربارۀ اوضاع جهانی -9: مناطق درگیریهای آینده
  افزایش تسلیحات در نیروی دریایی چین و تغییرمسیر نیروهای مسلح ایالات متحده به‌طرف اقیانوس آرام نشان‌گر تقابلی است‌که ـ در بدترین حالت‌ـ می‌تواند به‌برخورد نظامی منجر گردد. در نتیجه، آلمان نیز به‌عنوان یکی از اعضای ناتو و شریک آمریکا در این تقابل درگیر خواهد بود. 
سایر مطالب مربوط به کنفرانس مؤسس
JSN Glass template designed by JoomlaShine.com