Print this page

انگلستان: تولیدات صنعتی در پائین ترین سطح از سال 1991

مرکز آمار انگلستان (ONS) گزارش تولیدات صنعتی (معادن، انرژی و تولیدات کارخانه ای) این کشور را منتشر نمود. بر اساس این داده ها اقتصاد تولیدی این کشور در ژانویه 2013 با خروجی 1,2%- نسبت به ماه قبل و 2,9%- نسبت به ماه مشابه سال قبل روندی نزولی داشت.

این ارقام البته با داده های فصلی تنظیم شده اند و ارقامی غیر معمول به حساب می آیند. وضعیت وخیم ارزش افزائی صنعتی یک معضل جدی اقتصاد انگلستان را تشکیل می دهد و اقتصاد این کشور همچنان اقتصادی یک جانبه و معطوف به بخش خدمات و بویژه معطوف به بخش مالی باقی میماند.

 

 1a143

نمودار تنظیم شده فصلی شاخص تولیدات صنعتی (بدون بخش ساختمان) از ژانویه 1985 تا ژانویه 2013 در انگلستان. در ژانویه 2013 خروجی صنعتی نسبته به ماه قبل 1,2%- افت داشت و به رقم 97,1 واحد رسید. اوج این خروجی در اوت سال 2000 بود که شاخص آن به رقم 116,9 واحد رسیده بود که تا ژانویه 2013 سقوطی معادل 16,9%- را نشان می دهد. بحران اقتصادی و مالی افت شدیدی در خروجی صنعت را باعث شدند که خود را در یک تحرک به سمت صنعت زدائی نشان داد، چرا که از آن زمان تاکنون بهبودی در تولیدات صنعتی مشاهده نشده است. خروجی محصولات صنعت در ژانویه 2013 در سطح معادل سپتامبر 1991 قرار داشت.

 

اقتصاد انگلستان یک اقتصاد حبابی به تمام معناست که تمرکز آن بر خدمات و به ویژه با فوکوس بر روی اقتصاد مالی قرار دارد. فروپاشی پیشرفته روند ارزش افزائی صنعتی در ژانویه 2013 خود را در این واقعیت نشان می دهد که کل ارزش افزائی اسمی صنعت در این ماه جمعا 14,3% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد. با جدا کردن تولیدات کارخانه ای این ناهنجاری باز هم بیشتر خود را نشان می دهد زیرا که سهم تولیدات کارخانه ای در تولید ناخالص داخلی تنها معادل رقم ناچیز 9,4% بود. یک بلای مضاعف اقتصاد انگلستان در منابع رو به کاهش آن قرار دارد که به ویژه در روند نزولی خروجی میدانهای نفتی و گازی دریای شمال خود را نشان می دهد که در طول دهه های گذشته سهم سنگینی در ارزش افزائی ناخالص انگلستان داشتند.

 

1a144

 

نمودار تنظیم شده فصلی زیرشاخص تولید نفت و گاز در انگلستان از ژانویه 1977. سقوط بی وقفۀ خروجی در نمودار کاملا روشن است که حاکی از به ته رسیدن این میدانهای نفت و گاز در دریای شمال است. تا رسیدن به نقطه عطفهای معروف به PEAK OIL و PEAK GAS در میادین نفتی و گازی انگلستان که در آنها استخراج دیگر عملی نیست، راه چندانی نمانده است. در ژانویه 2013 خروجی استخراج نفت و گاز نسبت به ماه قبل کاهشی معادل 4,2%- و رقم شاخص 58,6 را نشان می داد. نسبت به زمان اوج استخراج نفت و گاز در فوریه سال 2000 با رقم شاخص 198,5، خروجی نفت و گاز سقوطی معادل 70,5%- را نشان می دهد.

 

زیر شاخص استخراج نفت و گاز جزئی از شاخص کل مرکز آمار انگلستان است و در حال حاضر در کل این شاخص با ضریبی معادل 14,05% وارد می شود.

 

تهیه و تنظیم: تحریریه امید

منبع:

http://www.querschuesse.de/uk-industrieproduktion-auf-dem-tiefsten-stand-seit-september-1991/