Print this page

بر سنگ مزارها

پانردهم ژانویه مصادف است با سالروز قتل رهبران پرولتاریای انقلابی آلمان، رزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنشت در سال 1919. یادشان گرامی باد.

 

I

 

بر سنگ مزار رزا لوگزامبورگ

 

اینجا مدفون است

رزا لوگزامبورگ

زنی یهودی از لهستان

مبارز پیشگام کارگران آلمان

به قتل رسیده به امرِ

سرکوبگران آلمانی. سرکوب شدگان

شکافهایتان را دفن کنید!

 

II

 

بر سنگ مزار کارل لیبکنشت

 

اینجا آرمیده است

کارل لیبکنشت

مبارز بر علیه جنگ

هنگامی که او به قتل رسید

شهر ما هنوز ایستاده بود

 

III

 

بر سنگ مزار گورکی

 

اینجا آرمیده است

رسول محله های فلاکت زده

تصویرگرِ آزارگرانِ توده

و همچنین مبارزانِ ضدشان

کسی که در دانشگاه خیابانها آموزش دید

پائین زاده ای

که یاری رساند

تا نظام بالا و پائین محو شود

معلمِ توده

که از توده آموخته بود

 

 

برتولت برشت

 

ترجمه

بهمن شفیق