Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil 20mg Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil kaufen Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis cialis 20mg Kamagra kaufen in Deutschland Kamagra bestellen online kamagra kaufen KAMAGRA ORIGINAL Deutsch Online Store: diskrete Lsung fr Erektionsstrungen: Kamagra (Generic Viagra), Apcalis (Cialis) - zuendstoff.at kamagra original Acquisto Kamagra prezzo basso 50/100mg online in Italia, Kamagra Italia kamagra italia Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra prezzo

Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra generico Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo vardenafil preo Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra preo Levitra Infarmed,Levitra Preo Infarmed,Levitra Preo levitra infarmed Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg preo Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma Cialis preo Cialis Infarmed,Cialis Infarmed Preo,Cialis Bula Infarmed cialis infarmed

امید - از اسناد کمینترن: دربارۀ سازمانهای کارگری

 

توضیح سایت:

کتابی که در دست دارید حاوی مجموعه ای با ارزش از اسناد جنبش کمونیستی درباره سازمانهای کارگری، از شورا تا سندیکا و از کمیته های کارگاهی تا تعاونی ها، و رابطه این سازمانهای کارگری با حزب کمونیستی پرولتاریا است. بیشترین تمرکز اسناد، همانگونه که از نام کتاب بر می آید، بر دوران بلاواسطۀ پس از انقلاب اکتبر و تشکیل انترناسیونال کمونیستی است. از دورانهای دیگر تنها یک سند از انترناسیونال اول، تلخیصی از قطعنامه کنفرانس لندن انجمن بین المللی کارگران و دو نوشته کوتاه از کارل مارکس در این مجموعه قرار گرفته اند. دو سند مربوط به انترناسیونال اول و کنفرانس لندن نیز در واقع متعلق به کارل مارکس است.

دو دوره مورد اشاره در مجموع از نظر تاریخی کاملا با هم متفاوتند. نخستین دوره مورد اشاره در اسناد، دوران آغازین شکلگیری سازمانیابی کمونیستی نوین متکی بر درک علمی-تاریخی از سوسیالیسم (در تمایز با کمونیسم های فرقه ای و سوسیالیسم های غیر پرولتری پیشین) را در بر میگیرد و دومین دوره، دروانی را که جهان در تب و تاب انقلاب اکتبر و تلاطمات تاریخی تعیین کننده ای در مجموعه ای از پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری به سر می برد و پرولتاریای کمونیست در همه جا به یک طرف اصلی منازعات اجتماعی بدل شده است. این دوران بروز حادترین اشکال مبارزه طبقاتی است. از این نقطه نظر، هر دو دوره در تمایز آشکار با دوران کنونی قرار دارند که مشخصۀ اصلی آن فقدان حضور جنبش کمونیستی پرولتاریا در جدالهای اجتماعی است. همۀ آنچه که در اسناد مورد بحث قرار می گیرند، در شرایط امروز از معانی کاملا متفاوتی برخوردارند. این بیش از همه در مورد مفهوم حزب کمونیست مصداق دارد که امروز نه تنها تداعی کننده همان مناسبات طبقاتی دوران تنظیم اسناد این مجموعه و نقش پرولتاریای کمونیست سازمان یافته نیست، بلکه مفهومی مسخ شده است که در درجۀ اول سازمانی بیرون از پرولتاریا و در مقابل آن را تداعی می کند. پیش فرض حزب کمونیستی که در تمام مجموعه اسناد حاضر بدان پرداخته می شود بر وجود پرولتاریای سازمان یافته استوار است، در حالی که در دوران ما پیش فرض احزاب و دسته بندیهای منتسب به کمونیسم بر فقدان چنین پرولتاریای سازمان یافته ای قرار گرفته است. حزب کمونیستی که در مجموعه اسناد حاضر بدان پرداخته می شود ابزار رهائی خود پرولتاریا است؛ احزاب "کمونیست" دوران ما در بهترین حالت منجیان پرولتاریا و در حالت متداول ابزار خرده بورژوازی برای ممانعت از سازمانیابی پرولتاریا هستند.

روشن است که در چنین شرایط متفاوتی صحبتی از بکارگیری تاکتیکها و سیاستهای مندرج در اسناد این مجموعه نمی تواند در میان باشد. با این حال آنچه این مجموعه اسناد را برای دوران کاملا متفاوت امروز به مجموعه ای بسیار با ارزش بدل می کند، تأکید این اسناد بر پایه ای ترین اصل سازماندهی کمونیستی در دو دوره مختلف از مبارزه طبقاتی است. اصلی که امروز نیز به همان میزان پایه سازماندهی کمونیستی است که در دوران تدوین این اسناد بود: مبارزه مداوم برای تأمین وسیع ترین وحدت طبقاتی کارگران با افق همیشگی دستیابی به "هدف نهائی جنبش سیاسی طبقۀ کارگر، تصرف قدرت سیاسی". و در همین رابطه است که حزب به عنوان ابزار رهائی پرولتاریا در مرکز تمامی مباحثات این مجموعه قرار می گیرد که موضوع آنها پرداختن به اشکال متنوع سازمان یابی طبقه کارگر است. حقیقتی که در دوران تدوین این اسناد به همان اندازه معتبر بود که امروز: "تشکل پرولتاریا در حزب سیاسی اش برای تضمین پیروزی انقلاب اجتماعی و هدف نهائی آن – نابودی طبقات – ضروری است".

 

جا دارد که از زحمات رفقائی که به باز نشر این مجموعه پرداخته اند قدردانی به عمل آید. این مجموعه مدتی قبل برای انتشار به دست ما رسیده بود. از تأخیر در بابت این انتشار پوزش میخواهیم.

 

تحریریه امید

 

از اسناد کمینترن: درباره سازمانهای کارگری

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com